Проекти

И през новата 2021/2022 учебна година училището  работи по проект “Подкрепа за успех” Сформирани са 4 групи- 2 в начален и 2 в прогимназиален етап. Предметите, по които ще се преодоляват обучителни затруднения са Български език и литература и Математика.

През 2021/2022 година училището работи и по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Сформирани бяха 6 групи ученици, които бяха обучени за работа в електронна среда и за работа с Microsoft Office.