Учебна 2021/2022 година

дневно разписание на учебните часове ОРЕС

Единни училищни правила за противодействие на тормоза

Форми на обучение

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

План на координационния съвет за справяне с тормоза

План за противодействие на тероризма

План за квалификационната дейност

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието

дневно разписание на учебните часове

график консултации и втори час на класа

Годишен план на училището

Вътрешни правила за работна заплата

училищни учебни планове прогимназиален етап

училищни учебни планове начален етап

Седмично разписание 2021-2022, първи срок

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

График контролни и класни 1 срок ОУ Добромирка

Административни услуги, предоставяни от образователната институция:

1.информация за приемане и преместване

2.информация за издаване на дубликати

3.информация за валидиране на компентности

4.информация за признаване на 1-6 клас

Заявление за записване на ученик

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за валидиране на компетентности

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за признаване на 1-6 кл